Γενικά μέτρα εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τα παιδιά που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης

Download a PDF of this page

Τι υπάρχει στον πυρήνα του προβλήματος;

Τα παιδιά των μεταναστών αντιμετωπίζουν συχνά σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης στα δικαιώματα που πρέπει να πληρούνται γι' αυτά ως παιδιά. Τα δικαιώματά τους και οι ανάγκες τους συχνά παραμελούνται -ή αποκλείονται κατηγορηματικά- από τις κοινωνικές πολιτικές που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως αυτές για την υγεία, την εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών. Το μεγαλύτερο μέρος του νόμου και της πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο κάνει ελάχιστη αναφορά στα παιδιά, παρά το γεγονός ότι αποτελούν σημαντική μερίδα των ατόμων που θίγονται από αυτές τις ίδιες πολιτικές. Αυτή η "αορατότητα" στον νόμο και την πολιτική μπορεί να διαιωνιστεί από την έλλειψη αναλυτικών στοιχείων για τα παιδιά που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από τους γονείς τους ή άλλους ανθρώπους που τα έχουν υπό την φροντίδα τους. Οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και οι διαδικασίες και οι πρακτικές στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου σε εθνικό επίπεδο συχνά δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών.

Παρόλο που τα παιδιά ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες προσδιορισμού της κατάστασης (για παράδειγμα, διεθνή προστασία, εμπορία ανθρώπων, οικογενειακή επανένωση κλπ.) ή να έχουν ατομικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, έχουν ίσα δικαιώματα σαν παιδιά. Ωστόσο, πολλά παιδιά παραμελούνται σε αυτό το κατακερματισμένο σύστημα, και τα παιδιά συνήθως αντιμετωπίζονται πολύ διαφορετικά με βάση την κατάστασή τους, με παραβίαση των δικαιωμάτων τους, ειδικά όταν δεν έχουν έγγραφα.

Η επίλυση αυτών των θεμάτων σημαίνει υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για όλα τα παιδιά που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης. Αυτό υποδεικνύει ότι τα κράτη πρέπει να λάβουν ορισμένα μέτρα σε κάθε στάδιο σχεδιασμού, προγραμματισμού, εύρεσης πόρων, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των νόμων, των πολιτικών, των δράσεων και των προγραμμάτων («γενικά μέτρα εφαρμογής»).

Τα βασικά μέτρα είναι τα εξής:

 • Εγχώρια νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μπορεί να επικαλεστεί ενώπιον του δικαστηρίου
 • Μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική ή σχέδιο δράσης για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών
 • Επίσημες κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα πολιτικής σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη που αφορούν τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών
 • Μηχανισμοί για τον συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της κυβέρνησης και των κυβερνητικών φορέων ή οργανισμών υπεύθυνων για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου των διασυνοριακών
 • Αξιολογήσεις και εκτιμήσεις των επιπτώσεων στα παιδιά με δείκτες δικαιωμάτων των παιδιών
 • Συλλογή δεδομένων
 • Επαρκής και στοχοθετημένη χρηματοδότηση
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά
 • Δομές συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και συμμετοχή των παιδιών στη χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής
 • Ανεξάρτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης και καταγγελιών (π.χ. διαμεσολαβητές των παιδιών)

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΥΟΝΤΑΙ;

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα δικαιώματά της συντονίζονται από τους ομίλους των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού που χρησιμοποιούνται για την αναφορά των χωρών στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (περιοδική επανεξέταση). Αυτοί οι όμιλοι χρησιμοποιούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις κατά την αναφορά στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και αποτελούν χρήσιμο σημείο αναφοράς. Οι ακόλουθοι όμιλοι χαίρουν ιδιαίτερης σημασίας: Γενικά μέτρα εφαρμογής (άρθρα 4, 42 και 44, παράγραφος 6, της Συμβάσεως).

Ειδικότερα, το άρθρο 4 της ΣΔΠ απαιτεί από τις κυβερνήσεις να «αναλάβουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Αναφορικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν αυτά τα μέτρα στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων πόρων τους, και εφόσον απαιτείται, εντός του πλαισίου διεθνούς συνεργασίας».

Γενικό Σχόλιο αριθμ. 5 για τα γενικά μέτρα εφαρμογής εξετάζει το θέμα του τρόπου εφαρμογής συγκεκριμένα της ΣΔΠ, και ειδικότερα το Άρθρο 4, στον νόμο, στην πολιτική και στην πράξη.

ΆλλαΓενικά Σχόλια της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία περιλαμβάνουν:

Γενικό Σχόλιο αριθμ. 2 (2002): Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προστασία και την προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γενικό Σχόλιο αριθμ. 6 (2005): Μεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους εκτός της χώρας καταγωγής τους

Γενικό Σχόλιο αριθμ. 12 (2009): Το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί

Γενικό Σχόλιο αριθμ. 13 (2011): Το δικαίωμα του παιδιού να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας

Γενικό Σχόλιο αριθμ. 14 (2013)σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ή της (άρθρα 3, παράγραφος 1)

Γενικό Σχόλιο αριθμ. 19 (2016) σχετικά με τον δημόσιο προϋπολογισμό για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών (άρθρο 4)

Κοινό Γενικό Σχόλιο αριθμ. 3 της Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους και αριθμ. 22 της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο της Διεθνούς Μετανάστευσης: Γενικές αρχές

Κοινό Γενικό Σχόλιο αριθμ. 4 της Επιτροπής Προστασίας όλων των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους και αριθμ. 23 της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο της Διεθνούς Μετανάστευσης: Οι υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών, ειδικά όσον αφορά τις χώρες διέλευσης και προορισμού

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ;

Νομικό πλαίσιο:

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και η συμβατότητα με τα δικαιώματα των παιδιών απαιτείται από όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα λόγω των εξής:

§  Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - η Ένωση «καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού (άρθρο 3).

§  Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ επαναλαμβάνει συγκεκριμένα τα δικαιώματα του παιδιού, ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην προστασία και στην φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους και ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις δράσεις που σχετίζονται με τα παιδιά (άρθρο 24).

Βασικά έγγραφα πολιτικής, στρατηγικές και σχέδια δράσης της ΕΕ:

Μια συλλογή όλων των κοινοτικών κεκτημένων και των εγγράφων πολιτικής σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού μπορούν να βρεθούν εδώ (από τον Οκτώβριο του 2017).

Σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών γενικά

§  Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στις 18 Νοεμβρίου 2014 – περιλαμβάνει άμεσες δεσμεύσεις για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών στις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και τη συνεχή επαλήθευση της συμβατότητας με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως και με τα δικαιώματα των παιδιών, στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, καθώς και πολλές συστάσεις προς στα κράτη μέλη, την Επιτροπή, και τους οργανισμούς της ΕΕ. Μερικές από τις ενέργειες με ιδιαίτερη σημασία είναι η ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και καταγγελιών για τα δικαιώματα του παιδιού, η ανάπτυξη και η ενίσχυση της συλλογής δεδομένων, η διασφάλιση στην πράξη ότι όλα τα παιδιά προστατεύονται από διακρίσεις και απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες, η πλήρης αναγνώριση των παιδιών ως κατόχων δικαιωμάτων και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, με την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος της ακρόασης και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την στέγαση, τις υπηρεσίες υγείας και προστασίας, καθώς και της ιδιαίτερης προσοχής προς τα ασυνόδευτα παιδιά και η δημιουργία δικαιοσύνης και διαδικασιών φιλικών προς τα παιδιά.

Τα Συμπεράσματα καλούν επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ανανεωμένο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού (το τελευταίο ήταν από το 2011-2014), να δώσει προτεραιότητα στη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και να στηρίξει ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών. Βλέπε σε σχέση με αυτές, τις 10 Αρχές για ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015.

§  Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» της 20ης Φεβρουαρίου του 2013 καθορίζει τις αρχές για την καθοδήγηση στη χάραξη πολιτικής από τα κράτη μέλη για τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Συνιστά την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών βασισμένων σε τρεις βασικούς άξονες: Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες ποιότητας και δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών. Ισχύει για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

§  Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού (2017) καθορίζουν την στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών μέσω των εξωτερικών πολιτικών και δράσεών της. Οι κατευθυντήριες οδηγίες προωθούν τα Γενικά Μέτρα Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όπως διατυπώνονται στο Γενικό της Σχόλιο αριθμ. 5, για την πλήρη απόλαυση όλων των δικαιωμάτων που περιέχονται στη Σύμβαση από όλα τα παιδιά μέσω της νομοθεσίας, των κονδυλίων του προϋπολογισμού, της ίδρυσης φορέων συντονισμού και παρακολούθησης - κυβερνητικών και ανεξάρτητων,την εμπεριστατωμένη συλλογή δεδομένων, την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση, και την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Ειδικότερα σχετικά με τα παιδιά-μετανάστες:

§  Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των παιδιών-μεταναστών (Απρίλιος 2017)- εκθέτει μια σειρά προκλήσεων σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών και δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ.
à Η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων στην Ανακοίνωση της Επιτροπής από την Επιτροπή και τους Οργανισμούς της ΕΕ όπως επίσης και από τα Κράτη Μέλη παρακολουθείται τακτικά.

§  Τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (Ιούνιος 2017)- ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν ή να εφαρμόσουν δράσεις, όπως αρμόζει, ώστε να προστατευτούν τα παιδιά σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης, βασιζόμενοι στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προστασία των παιδιών-μεταναστών, και να παρουσιάζουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των δράσεων, μεταξύ άλλων.

§  Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών περιέχει ορισμένες συστάσεις, μεταξύ των οποίων όσον αφορά τη μη διάκριση, τη χρηματοδότηση, και τη χρήση διαδικασιών επί παραβάσει εναντίον κρατών μελών που παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών μέσω κράτησης μεταναστών.

§  Σχέδιο δράσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών (ανακοίνωση της Επιτροπής 2016) – δράσεις για την προώθηση ένταξης όλων των παιδιών-μεταναστών, εκτός εκείνων που δεν έχουν επίσημα έγγραφα/διαμένουν παράνομα.

§  Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, που η ΕΕ και τα κράτη μέλη διαπραγματεύτηκαν με άλλες χώρες στα Ηνωμένα Έθνη (πρόκειται να υιοθετηθεί το Δεκέμβριο του 2018), έχει ως γενική και οδηγό-αρχή τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού, και περιλαμβάνει τη δράση:  
"Καταγραφή για ασυνόδευτα παιδιά στα εθνικά συστήματα προστασίας παιδιών με καθιέρωση ακλόνητων διαδικασιών προστασίας στις σχετικές νομοθετικές, διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις, όπως και σε όλες τις πολιτικές μετανάστευσης και στα προγράμματα που έχουν αντίκτυπο στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και υπηρεσιών προξενικής προστασίας, όπως και πλαίσια διασυνοριακής συνεργασίας προκειμένου να βεβαιώσει ότι το συμφέρον του παιδιού ενσωματώνεται σωστά, ερμηνεύεται με συνέπεια και σε συνεργασία με τις αρχές παιδικής προστασίας..." (παρ. 23ε)

Χρηματοδότηση:

§  Διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις κυβερνήσεις για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών-μεταναστών. Πριν από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού το 2016 που ήταν αφιερωμένο στα παιδιά-μεταναστές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε ένα συνοδευτικό έγγραφο (αναθεωρημένο στις 5 Φεβρουαρίου 2018) με μια επισκόπηση των διαφόρων Ευρωπαϊκών κονδυλίων και του πεδίου εφαρμογής τους, με παραδείγματα πρόσφατων συνεισφορών της ΕΕ. Αυτά τα κονδύλια υπόκεινται σε αλλαγές, ωστόσο το έγγραφο παρέχει μια χρήσιμη απεικόνιση των εργασιών μέχρι σήμερα.

Θεσμικές δομές:

Συλλογή στοιχείων:

§  Ο κανονισμός σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία – ορίζει του κανόνες της ΕΕ για τη συλλογή και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για τη μετανάστευση (εξερχόμενη και εισερχόμενη μετανάστευση), διεθνή προστασία (άσυλο), νόμιμη και παράνομη μετανάστευση και επιστροφές απο ΕΕ και χώρες της ΕΖΕΣ (προς κοινοποίηση στην Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Κάποια από τα στοιχεία διαχωρίζονται κατά ηλικία.
Ο εν λόγω κανονισμός τελεί υπό αναθεώρηση βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανεξάρτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης και καταγγελιών:

 • Η Ευρωπαική Επιτροπή επιβλέπει τη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Υπάρχει βάση δεδομένων για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μελη προκειμένου να ενσωματώσουν τη νομοθεσία της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία (μεταφορά), και ετήσια έκθεση που επανεξετάζει τις κύριες προκλήσεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και τις διαδικασίες επί παραβάσει που δρομολογήθηκαν. Υπάρχουν επίσης εκθέσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή ειδικών οδηγιών που αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής. Οι ιδιώτες μπορούν επίσης να υποβάλλουν καταγγελίες απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Αναφορών) αποδέχεται αναφορές ή καταγγελίες από οποιονδήποτε πολίτη ή κάτοικο της ΕΕ σε θέματα που εμπίπτουν στις δράσεις της ΕΕ.
 • Οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ μπορούν επίσης να ζητήσουν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξετάσει περιπτώσεις κακής διοίκησης όσον αφορά τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων, φορέων, γραφείων ή οργανισμών της ΕΕ.
 • Ο Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή οδήγησε στη δημιουργία ενός μηχανισμού καταγγελιών.
  Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια νέα έκδοση του παρόντος Κανονισμού, η οποία βρίσκεται τώρα υπό διαπραγμάτευση. Ο μηχανισμός καταγγελιών δεν έχει αλλάξει.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη φιλικών προς τα παιδιά διαδικασιών πληροφόρησης και υποβολής καταγγελιών.

Νομολογία

Σημαντική διεθνής και Ευρωπαϊκή νομολογία έχει υποβληθεί λόγω του ότι μπορεί να καθιερώσει το δικαίωμα παραμονής σε μια χώρα που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα (και στα δικαιώματα των παιδιών), και τη διεθνή προστασία. Συχνά αυτή σχετίζεται με εφέσεις κατά αποφάσεων επιστροφής ή εντολές απομάκρυνσης. Η νομολογία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στη στήριξη της υπεράσπισης. Συμβουλευτείτε τους ιστότοπους των:

§  του Δικαστηρίου της ΕΕ  

§  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

§  της Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτοκόλλο αριθμός 3 Διαδικασία Καταγγελιών

§  http://www.europeanmigrationlaw.eu/

§  Βάση Δεδομένων Ασύλου (AIDA)

§  Εργαλείο Νομολογίας της Πλατφόρμας Διεθνούς Συνεργασίας για τους Παράτυπους Μετανάστες.

Εξελίξεις προσεχώς: Ενημερώθηκε από τον Οκτώβρη του 2018

Συνοπτικά:

§  Πλήρης εκτιμήσεις αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών, δεν πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή προτάσεων για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

§  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προσπάθειες να παρακολουθήσει την εφαρμογή της Ανακοίνωσης για την προστασία των παιδιών-μεταναστών, παρότι παραμένει στο περιθώριο της συνολικής Ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση.

§  Ο Κανονισμός των στατιστικών της ΕΕ για τη μετανάστευση και την αναθεώρηση της διεθνούς προστασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα δεδομένα για τα παιδιά-μετανάστες.

§  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2017 είναι σε διαδικασία και εμπλέκεται στον τρόπο με τον οποίο τα χρήματα της ΕΕ δαπανώνται για τα παιδιά-μετανάστες.

ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αναφέρει την εφαρμογή της Ανακοίνωσης της 12ης Απριλίου (ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2018). Μπορείτε να δείτε αν η χώρα σας έστειλε έκθεση εδώ. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να κάνετε αναφορά στην υπεράσπισή σας σε δηλώσεις που έγιναν εκεί και συστάσεις που περιέχονται στην Ανακοίνωση που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης. Μπορείτε ακόμη να ελέγξετε ποιος συμμετέχει στην άτυπη Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία των Παιδιών-Μεταναστών από τη χώρα σας εδώ.

Η πρόταση για αναθεώρηση του Κανονισμού των στατιστικών της ΕΕ για τη μετανάστευση και την διεθνή προστασία θα αυξήσει τα στοιχεία για τα παιδιά-μετανάστες σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν απαιτεί συστηματικά διαχωρισμό κατά ηλικία και ασυνόδευτο ή συνοδευόμενο παιδί, αφήνοντας έτσι κάποια σημαντικά κενά. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδέχεται να θέσει επί τάπητος κάποια από αυτά από τη θέση του. Οι αλλαγές θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε μια Ανακεφαλαιωτική Έκθεση: Στοιχεία, εκθέσεις κατάστασης και δελτία τύπου για τα παιδιά-μετανάστες – τελευταία έκδοση ( απο τις 23 Φεβρουαριου 2018).

Οργανισμοί για τα δικαιώματα του παιδιού δημοσίευσαν τη δήλωση 8 Τρόποι για να καταστεί το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ όχημα για την προστασία και την ενσωμάτωση των παιδιών -μεταναστών τον Απρίλιο του 2018, όπως και συστάσεις που σχετίζονται με την παιδική φτώχεια και επένδυση στα παιδιά γενικότερα.

Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα του Παιδιού στα Παγκόσμια Σύμφωνα, που αποτελείται απο Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, όργανα των Ηνωμένων Εθνών και υπηρεσίες, προσπαθεί να διασφαλίσει οτι τα δικαιώματα των παιδιών-μεταναστών γίνονται πλήρως σεβαστά και προωθούνται τόσο μέσα από το Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση όσο και από το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες. Η Πρωτοβουλία συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις και τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις γύρω απο τα Σύμφωνα, και παρουσίασε διάφορες προτάσεις και δηλώσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Η δημοσίευση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες "Ένα πλαίσιο για την Προστασία των Παιδιών" (2012) εκφράζει έξι στόχους που συμπυκνώνουν τη δέσμευση της Ύπατης Αρμοστείας να προστατεύει και να πραγματώνει τα δικαιώματα των παιδιων που απασχολούν το Γραφείο και να παρέχει πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο επίτευξή τους.

Τον Ιούλιο του 2017, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), μαζί με τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, κυκλοφόρησαν τον Χάρτη Πορείας "Η πορεία προς τις ενισχυμένες πολιτικές και πρακτικές για ασυνόδευτα και απομακρυσμένα απο τις οικογένειές τους παιδιά-πρόσφυγες ή παιδιά-μετανάστες στην Ευρώπη". Ο Χάρτης Πορείας υπογραμμίζει τη συνάφεια των στοιχείων για λόγους προγραμματισμού προσανατολισμένους προς την προστασία. Στις 15 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά δημοσίευσαν Έκκληση για Δράση: Η προστασία των μετακινούμενων παιδιών ξεκινάει με καλύτερα δεδομένα, όπου προειδοποίησαν ότι τα κενά στα στοιχεία που αφορούν τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς, βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ευημερία εκατομμυρίων μετακινούμενων παιδιών. Συνεπώς, στη δημοσίευση "Ενίσχυση των τρεχόντων στοιχείων για τα παιδιά-πρόσφυγες και τα παιδιά-μετανάστες σε επίπεδο ΕΕ" η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά ορίζουν οκτώ προτεινόμενους τομείς προτεραιοτήτων και σχετικές συστάσεις όσον αφορά τα στοιχεία των παιδιών-προσφύγων και παιδιών-μεταναστών.